Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamácie

 

reklamacieAj keď je našou snahou ponúkať len kvalitný a originálny tovar od svetových renomovaných spoločností, môže sa stať, že niektorý výrobok bude chybný. Napriek tomu, že percento reklamácií je veľmi nízke, je našou snahou vyriešiť všetky reklamácie čo najrýchlejšie (väčšinou do niekoľkých dní).


Záruku na tovar máte u nás rovnakú ako v kamennom obchode. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.
V prípade reklamácie Vás prosíme o vyplnenie reklamačného formulára za článkom. Po zaevidovaní reklamácie Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.

 

Kontaktné údaje na riešenie reklamácií

 

 

Makrofoto.sk

Karloveská 6C

842 02 Bratislava

 

 

E-mail: obchod@makrofoto.sk
Telefón: +421(0)948 126 444

 

Riešenie reklamácie

 

V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru - reklamovať ho. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Odstrániteľné chyby

 

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkčnosť a akosť tovaru. Ak sa reklamácia spotrebiteľa vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže spotrebiteľ požadovať:

- výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,

- výmenu tovaru, ak ešte nebol použitý.

 

Neodstrániteľné chyby

 

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže spotrebiteľ požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany dodávateľa nie je možná, môže spotrebiteľ požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

V prípade neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia, sa môže spotrebiteľ a dodávateľ dohodnúť na vybavení reklamácie poskytnutím zľavy. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 

Reklamačný protokol, miesto dopravy reklamovaného tovaru

 

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, prosím, vopred nás kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, na adresu Makrofoto.sk, Karloveská 6C, 842 02 Bratislava. Odporúčame Vám tovar poistiť zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý zároveň slúži ako záručný list a ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Zároveň vyplňte reklamačný formulár a odošlite nám ho. Príjem reklamácie Vám potvrdíme do 24 hodín.

 

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktná osoba: Gabriel Kerekeš, tel: 0948 126 444, e-mail: info@makrofoto.sk. Vašu reklámaciu príjmeme. My vás vypočujeme, problém vyriešime, odpovieme.

 

Následne Vás telefonicky, e-mailom alebo doporučeným listom vyzveme k prevzatiu opraveného tovaru, resp. Vám tovar spolu s reklamačným protokolom priamo doručíme formou doporučenej zásielky.

 

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar podľa možnosti v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list alebo pokladničného dokladu. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru servisným strediskom. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

 

Batérie a akumulátory sa svojim charakterom radia medzi spotrebný materiál s obmedzenou životnosťou. Z toho dôvodu nie je možné po lehote 6-tich mesiacov od dátumu predaja reklamovať úbytok kapacity akumulátoru, ktorý je spôsobený opotrebením batérie.

 

Reklamačný formulár odosielate na e-mail obchod@makrofoto.sk. Prijatie reklamácie Vám potvrdíme do 24 hodín e-mailom a telefonicky, ak nám odošlete aj Vaše telefónne číslo. Urobíme všetko pre to, aby sme reklamáciu vyriešili k Vašej spokojnosti.

 

Obrázok: Toto nám nie je vlastné. Vašu reklámaciu príjmeme. My Vás vypočujeme, problém vyriešime, odpovieme.

 

 

 

 

 

Reklamačný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]